You are not logged in.

Opentop

Antworten im Thema: 18 » Der letzte Beitrag (Oct 12th 2012, 5:12pm) ist von GPunkt™.

Transit

Ehrenmoderator

 • "Transit" is male

Posts: 2,641

Location: Asten

Thanks: 12676

 • Send private message

11

Saturday, May 7th 2011, 11:31am

Menci-Santi_ETS-GTS
Download by TS24 Dl Server

1 registered user thanked already.

Users who thanked for this post:

Belusch

Transit

Ehrenmoderator

 • "Transit" is male

Posts: 2,641

Location: Asten

Thanks: 12676

 • Send private message

12

Sunday, July 31st 2011, 9:10am

Schmitz S.KI GTS


Spoiler Spoiler

29.07.2011

Schmitz S.KI dumper äëÿ GTS
--------------------------------------------------------------------------------
Ñîäåðæèìîå:
Schmitz S.KI.scs - ñàì ìîä

plain.psd è plain2.psd - èñõîäíèêè ñêèíîâ ñ òåíÿìè

Ïàðà ñêðèíøîòîâ è readme :D
--------------------------------------------------------------------------------
Óñòàíîâêà:
-Ðàñïàêóéòå Schmitz S.KI.scs â ïàïêó mod

-Èùèòå ïðèöåï â êàðüåðå ;)

-Åñëè õîòèòå ÷òîáû ïðèöåï åçäèë â òðàôèêå, îòêðîéòå trailer_traffic_storage.sii è äîáàâüòå â íåãî:

@include "definition/opentop_traffic.sii"

--------------------------------------------------------------------------------

Àâòîðû:
Îðèãèíàëüíàÿ ìîäåëü: Mr.Pawel
Íîâûé êóçîâ, ìàïïèíã: Äæî
Êîë¸ñà: Ventyres

Îòäåëüíîå ñïàñèáî:
DANZ - çà ïîìîùü â èçó÷åíèè 3dsMax

Ôðåíäàì èç ñêàéïà çà ïîääåðæêó ;)

--------------------------------------------------------------------------------
Copyright 2011 by Äæî

http://playtrucksims.ru/


Download by TS24 Dl Server

5 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

Actros Trucker, bär 007, Dbpit, fabiano1041, thomasz

Transit

Ehrenmoderator

 • "Transit" is male

Posts: 2,641

Location: Asten

Thanks: 12676

 • Send private message

13

Saturday, August 13th 2011, 1:25pm

GTS_CATERPILLAR_oversize_D10T


Spoiler Spoiler

MODEL SCS software --GTS_CATERPILLAR_oversize

nahrazuje opentop,protože jezdí do lomu a to je náøez.

testováno pro: GTS-----1.02 až 1.32
ATS-----1.31

UKTS----1.04 až 1.32
bez konfliktu

autor ????

uprava skinu Casper1

converted model 18 Wos Haulin in GTS Casper1

pmg model open


ZModeler
PSPad
PaintNet
DTXbnp

Vložit do:

C:\Dokumenty\German Truck Simulator\mod nebo

C:\Users\jméno\Dokumenty\German Truck Simulator\modDownload

2 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

fabiano1041, pit19169

Transit

Ehrenmoderator

 • "Transit" is male

Posts: 2,641

Location: Asten

Thanks: 12676

 • Send private message

14

Saturday, October 1st 2011, 11:18am


2 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

Benni71086, BlueEyedDevil

Transit

Ehrenmoderator

 • "Transit" is male

Posts: 2,641

Location: Asten

Thanks: 12676

 • Send private message

15

Monday, October 24th 2011, 3:19pm

GTS-ATS-ETS_Trailer_Liebherr PR 764


Spoiler Spoiler

Mod by: Tutti i Modder TRUCKSIMS

Mod Estratta da Pack con piccole modifiche 3D by: BFG
============================================

Mod by: All TRUCKSIMS Modder

Extracted from Mod Pack with minor changes by 3D: BFG

=============================================

PMG Open


Download by TS24 DL Server

2 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

fabiano1041, pit19169

Transit

Ehrenmoderator

 • "Transit" is male

Posts: 2,641

Location: Asten

Thanks: 12676

 • Send private message

16

Monday, October 24th 2011, 3:23pm

{ETS-GTS-ATS}Trailer_Motorgrader_CAT-140-AWD


Spoiler Spoiler

Mod by: Tutti i Modder TRUCKSIMS

Mod Estratta da Pack by: BFG
============================
Mod by: All TRUCKSIMS Modder

Extracted from Mod Pack by: BFG

PMG Open


Download by TS24 Dl Server

3 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

Dbpit, fabiano1041, gurcanozt

Transit

Ehrenmoderator

 • "Transit" is male

Posts: 2,641

Location: Asten

Thanks: 12676

 • Send private message

17

Wednesday, March 28th 2012, 3:44pm

Trailer-Tractor


Spoiler Spoiler

DL by Vesko983 geäandert für GTSDownload

7 registered users thanked already.

GPunkt™

TS24 - Freund

 • »GPunkt™« is a verified user

Posts: 4,384

Thanks: 15475

 • Send private message

18

Friday, June 8th 2012, 4:14pm

STAS Trailer Made By DaveR Mods

Download

6 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

Actros Trucker, Belusch, Gibraltareño2, gurcanozt, pit19169, tonii29

GPunkt™

TS24 - Freund

 • »GPunkt™« is a verified user

Posts: 4,384

Thanks: 15475

 • Send private message

19

Friday, October 12th 2012, 5:12pm

KipperDownload

Links geprüft

Similar threads

Social bookmarks

Counter:

Hits today: 1,490 | Hits yesterday: 101,372 | Hits record: 353,247 | Hits total: 230,600,434 | Average hits: 47,785.73

Clicks today: 3,598 | Clicks yesterday: 158,254 | Clicks record: 756,082 | Clicks total: 751,003,293 | Clicks avarage: 155,625.2 | Counts since: May 3rd 2011, 7:40am

Ungelesene Beiträge Unbeantwortete Themen Themen der letzten 24 Stunden

Euro Truck Simulator,Euro Truck Simulator 2,German Truck Simulator,Forum,Community,Downloads,Support,Euro Trucksimulator,Euro Trucksimulator 2,German Trucksimulator,Trucks,18 Wheels of Steel,Haulin,Convoy,Pttm,Long Haul,Trucksimulator,Trucksimulation,Truck Simulator,Simulation,ATS,Trucksim,Extreme Trucker 2,ETS,ETS2,GTS,UKTS,ET,ET2,18WoS,Tutorial,Tutorials,Tipp,Zmodeler,z3d,Modding,SCS,simulation,support, Zmod,z3d,Sk,Skins,Map,Maps,Mod,Mods,Trucksims,STD,Scania Truck Driving Simulator,Scania,ETS2Mods, Euro Trucksimulator2 Mods